sunnuntai 19. joulukuuta 2010

Viiniä ja valitusta illan palautekooste (LO)

Heippa!
Tässä kooste Viiniä ja valitusta -illan luokanopepuolen palautteista. Palautteet on käyty yhdessä koulutuksen johtajan, Riita Jyrhämän kanssa läpi sekä saatettu tiedoksi lo-koulutuksen kehittämisryhmälle. Kursivoituna, miten asioiden ja ideoiden kanssa on edetty.

Terkuin,

Suvi ja Marina

Monialaiset opinnot
-        biologian didaktiikan kurssissa tapahtunut jo parannusta edellisiin vuosiin nähden. Kuitenkin tähän toivottiin vielä lisää kehittämistä. Tämän osalta asia jo hoidettu.
-       miten voi olla luennoilla läsnäolopakko?
-        Ryhmäkerrat koettiin osin hyödyttöminä tenttejä ja kurssin tavoitteita ajatellen
-        Ryhmien praktinen- ja luentojen teoreettinen osuus eivät kohtaa toisiaan tarkoituksenmukaisesti opiskelijan näkökulmasta, mistä saattaa syntyä motivaatio-ongelmia.
-        Osa opiskelijoista on kokenut itsensä aliarvioiduksi, kun ryhmissä käsitellään asioita toisinaan turhan ”koulumaisesta”, tiedon tenttaamiseen keskittyvästä näkökulmasta, ei niinkään didaktisesti. Toivottiin akateemisempaa orientoitumista aihealueen sallimissa rajoissa.
-        Osin edelliseen liittyen tuottaa vaikeuksia suhtautua opintoihin akateemisesti
-        Sisältöjä ja tapoja opettaa tuodaan esille määrällisesti liikaa. Lopputuloksena mihinkään ei päästä kovin syvälle, eivätkä ne konkreettiset keinot välttämättä ole kuitenkaan muistissa viiden vuoden päästä, kun työelämään siirtyminen on mahdollisesti edessä. Karsimista ja syvemmälle menoa toivottu.
-        Toivotaan, että opetetaan enemmän menetelmiä kuin sisältöjä
-        Sisällöistä voisi saada vaikka vinkki-/linkkilistan kurssin alusta ja jättää ne muuten opiskelijan omalle vastuulle. Vastuu tuo myös motivaatiota.
-        Miten kyseinen tieteenala hahmottaa maailmaa -ajatus
-        Tietynlainen hajanaisuuden tunne kurssien jälkeen herätti myös keskustelua
-        Miksi ei kaikissa taito- ja taideaineissa ole samanlaista valmistavaa kurssia kuin musiikissa (musiikkitiedon- ja taidon alkeet)?
Käsityössä tällaista kurssia voisi kokeilla ensimmäisenä. Ko. kurssi keskittyy taitoihin, peruskurssi taas menetelmiin.
Harjoittelut
-        Koettin, että olisi kuitenkin hyvä päästä kouluun jo aiemmin, vaikka toisaalta tiedostettiin myös se, että pidempään jatkuneet opinnot tuovat harjoitteluihin lisäarvoa
-        Tässä myös se, että ainedidaktiset opinnot ovat niin aikaisessa vaiheessa.
Tyytyväisyys kolmen harjoittelun malliin, mitä on ideoitu.

Kandin tutkielmaopinnot
-        Kandi-info koettiin mielekkäänä ja hyvänä asiana
Kandi-info syksyn alkuun.
-        Informaatio opiskelijoille tästä kuitenkin mielellään aiemmin, jolloin tästä useammalle hyötyä
-        Ylipäätään työskentely ryhmissä on koettu tänä syksynä tehokkaana ja mielekkäänä. Ryhmät saivat yleisesti varsin hyvää palautetta.
-        Onko vuosi liian pitkä aika? Tehostuisiko kuitenkin lyhyehköksi tarkoitetun opinnäytteen kirjoittaminen ja prosessi, jos sitä ei olisi rakenteellisesti venytetty pitkälle ajalle?
-        Puhuttiin siitä, että on ongelmallista, että lo-koulutuksessa kirjoitetaan usein ja melkeinpä lähtökohtaisesti niin (liian?) pitkiä kandeja. ”Tavoitepituisen” kirjoittava opiskelija eriarvoiseen asemaan? Suhde opintopisteisiin?

Graduryhmät
-        Ohjauksen laatu aivan liian vaihtelevaa
-        Arvosanat suhteessa töihin heittelevät paljon ohjaajan mukaan
-         Käytäntöjen yhtenäistäminen toivottua!

Sivuaineet
-        Sivuaineinfot koettiin todella mielekkäiksi, mukaan myös ehdottomasti opiskelijoita kertomaan kokemuksistaan
-        Myös muualla yliopistolla suoritettavat sivuaineet
-        Sivuaineiden sisällöt suhteessa perus- ja aineopintoihin – ei tulisi olla peruskurssin teemoja tarkasti toistavaa

Muut opinnot
-        Krokforsin johdatus kasvatustieteeseen -kurssiin toivottiin taas lisää luentoja
-        Jos 25op alla (avoimesta), on edelleen vaikea hyödyntää sitä ajankäytöllisesti tai tutkintoa nopeuttavalla tavalla
-        Kieliopinnot koettiin jälleen ongelmana.
-        Ryhmiä ei ole tarpeeksi ja niihin ei mahdu → ristiriidassa nopean valmistumisen kanssa
-        ideana heräsi se, voisiko joidenkin opettajankoulutusten kieliryhmiä yhdistää keskenään, jolloin ryhmiä olisi tasaisemmin suhteessa opiskelijamääriin

-        Pari- ja ryhmätenttien olisi hyvä olla aina vaihtoehtoisia
-        haasteellinen työmuoto, koettu myös epätoimivaksi